منصور سایل شبآهنگ

 

 

دریانورد

 

اینبار

با مرجان ِ بوسه های کوسه

در مشت ِ بی دست

جان ِ دریاوارش

با روان ِ جاری ِ جاوید ِ زمان و زند ه گی پیوست.

 

دریانورد ِ بیدار

پشت ِ موج را خوانده بود

امّا عشق را

کجا باشد سکون؟

انالله و اناالیه راجعون.

دوم ثور 1386

***

 

هشدار

 

آی دشمن ِ بیرحم ِ هرچه که زیبا

هرچه که شاد

هرچه که پاک

هرچه که خوب

هرچه که زند ه گی!.

پیام آور ِ ترس

مرگ

فقر

بیداد

بند ه گی !

بدان و آگاه باش

که زند ه گی نیز

انتقام ِ بی پایانش را

با زیبایی بی رحم ِ که در نیام ِ نامش

نهان دارد

از تو گرفتنی ست!

آری چنین هست و

غیر از ین

نیست!

***

 

فکرکردن و فکرنکردن

 

خر که خر هست

هیچ فکر نمیکند

اما خرگوش

خرتر هست

اگر فکر می کند

که سایه ء شاهین

برسرش

سایبان ِآرام ِ خواب خرگوشی اش تواند بود!

و خرمگس چیست؟

خرترین !

اگر فکر می کند

که شاهین

از اوج ِ ستاره سایش

برای شکار ِ این کثافت

می آید

چنین

فـــرود.