05.12.2015

هارون یوسفی

وطن دوستی

 

گویند مرا چو زاد میهن

جنگ و جدل و شکستن آموخت

 

جای قلم و کتاب و کاغذ

چاقو و تبر گرفتن آموخت

 

تا کس نشود فرا تر از من

از پاچه او گرفتن آموخت

 

از رشوت و غضب مُلک مردم

تا حیله و چال و کشتن آموخت

 

با غیر٬ برادری و مستی

با مردم خود بُریدن آموخت

 

جلغوزه و مرچ و سنگ پا را

از ملک دگر خریدن آموخت

 

در کوچه و قریه و خیابان

هی سنگساریِ زن آموخت

 

از پول یتیم و بیوه زنها

ده خانه ی نو خریدن آموخت

 

در مکتب طالبان و داعش

شق کردن و سر بریدن آموخت

 

القصه که از زمان طفلی

تا پیر شدیم ریدن آموخت

 

لندن: ۳دسمبر ۲۰۱۵