10.04.2015

هارون یوسفی

 

قسمت! 

اینجا حقوق ما و شما زیر پا شده

یعنی که در حقِ همه مردم جفا شده 

تابوت ها به کوچه ما صف کشیده اند

خسته ز بارِ بردنِ شان شانه ها شده 

عشق و امید و عاطفه و آرزوی ما

دیریست زیر آتش درد و بلا شده 

شیخ و ملا و زاهدِ ما زیر نامِ دین

خونخوار گشته٬ قاتلِ فرخنده ها شده 

هرکس برای قوم خودش قوله میکشد

زنجیرِ گرگِ رمه چوپان رها شده 

بر هر طرف که مینگری خون و وحشت است

گویی دوباره فاجعهء کربلا شده 

دزدانِ پشت گردنه و غاصبان شهر

در کشتیِ شکسته ما نا خدا شده