رسیدن: 10.04.2011 ؛ نشر : 11.04.2011 

کاکه تیغون

قدرشناسی

بعضی ها قدر بعضی چیز ها را نه می دانند و بعضی ها هم قدر هیچ چیز را. بعضی های دیگر اما قدر چیزهایی را می دانند که هیچکس قدر آن را نه می داند.
داکتر محمد انس خان مرحوم که زمانی وزیر اطلاعات و فرهنگ بود می گفت: " ما مردمی قدر نه شناسی هستیم. اگر قدرشناس می بودیم باید مجسمه ی خر را می ساختیم ؛ زیرا آنقدر که خر برای ما کار کرده هیچکسی دیگری نه کرده است".

عجالتاً از این گفته می توان دو برداشت کرد:

- جز خر اینجا هیچکس کاری نه  کرده است
- هر کس اینجا کاری می کند خر است
به هر حال، مردم جالبی هستیم ما. برای خر مجسمه نه می سازیم که خر است ؛ کسی دیگری هم آنقدر خر نه می شود که کاری کند که ساختن مجسمه ی او نشان خریت نه باشد. چی می توان کرد جز این که تا اطلاع ثانوی همینگونه بدون مجسمه عمر بگذرانیم.