رسیدن:   01.07.2011 ؛ نشر : 02.07.2011

اسدالله زمری

د شاغلي کاوون توفاني د غلی نغمي د شعر تر اغیزې لاندې


کډ ه

د زړه ټوټې را ټو لوم د اشنا کلي نه ځم

د هیلو مړي ښخووم د ا شنا کلي نه ځم

لکه بهار مې وه کوپړۍ له رنګینیو ډکه

اوس مات کچکول په غاړه وړم د اشنا کلي نه ځم

د جفا داغ نه د سپیڅلۍ مینې سپینه لمن

په تړ مو اوښکو پاکووم د ا شنا کلي نه ځم

ګودر ئې وچ، باغچې سپیرې او کوڅې شاړی راته

ځکه مې کډه باروم ، د اشنا کلي نه ځم

دا مات قامت مې درووم د نا مرادۍ په پوله

د عبرت څلی جوړوم ، داشنا کلي نه ځم

دغه کعبه کې مې جا نان لیده د عرش په کرسۍ

د ر و غجنې سترګې ړندووم د اشنا کلي نه ځم

د لیونو په قدر څه پوهیږی ؟ پوه- هوښیاران

د عشق دوکان مې بندوم د ا شنا کلي نه ځم

خپلې اسرې او ولولې او د ژوندون شورونه

ټول په ا و بو لا هو کوم د اشنا کلي نه ځم