رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

 

رفعت حسینی

 

        شرنگ

 

اگر صدای گُل و باغ

                           منجمد بشود

پرنده گان به نواحی غصه

                                    می کوچند

و آشیانۀ خود را

                         به باد

                                    می بخشند

و روی سینۀ خاک

گیاهِ هرزۀ سوگ وشرنگ

                             می رویند .

  آلمان ،

  زمستان نزده نود ودو عیسایی