رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

 

رفعت حسینی

                 

  

                شبِ قلم

 

سخن

       سخنِ عشق

اگر دریغ نماید

                        فصاحت خود را

چی گونه

            رمزِ پایش شب را

به منتظرانِ سحر گهِ شبِ قلم برسانیم

و

    از قدامتِ آیین دل  

                           حکایه کنیم

و

      نام نامی آن را      

                      نگاهدار شویم ؟

 

            برلین ،

          سنبلۀ سیزده هفتاد وشش خورشیدی

         اگست  نزده نود وهفت عیسایی