رسیدن:  16.11.2011 ؛ نشر : 20.11.2011

 

رفعت حسینی

     از جوانی باد ها و چند شعر دیگر

 

 

       

              سمتِ

             شرقی غم      

 

من از دیارِ سپیدار های غمگینم

ز سمتِ شرقی غم می آیم !

*

ز روزگارِ دیارم

                غروب می بارد

و

    باد های مسافر

پیام آورِ دلگیرِ غصه های شب اند .

 

 

      برلین ، تحریردوم

    جنوری دوهزارویازده عیسایی

 

 

***

 

         از  آشیانه

 

هر آن شبی که بی چشیدن ِ شرابِ دیدنِ دو چشم ِ تو گذشت

شنیدنی

        و دیدنی

                   و گفتنی نبود

زندگی نبود !

 

             

***

 

          از

              بازگشت

 

 

اگر به فکر رویش و باغی

امیدِ دور و محالی ست .

 

درین دیار

            دگر

انتظار خانه ندارد

پرنده

     بازگشت ندارد

پرنده یی که لانه ندارد .

 

             هامبورگ ،

             بهارنزده نودوهفت عیسایی

              برگرفته از دفتر شعر منتشرشدۀ :

             " در فصل سایۀ خنجر"

 

 ***

              

        از برای شبِ

                    بیخوابی ها

 

 

آخرین  شعرِ ترِ دیدنِ چشمانِ ترا

از برای شبِ بی خوابی ها

                               خواهم خواند

و به مهمانی بیتابی ها

                            خواهم رفت

و شبستان کنونی سخن را

روشنایی دل و

                    آبرو خواهم بخشید .

برلین ،

دوهزارویازده عیسایی عیسایی

برگرفته از دفتر شعر : حرفِ اولِ باغ

 

***

 

                         

                از جوانی باد ها

 

 

ازگُمگشته گی نعره های منصوری

در دیارِ  برگریزان تأریخ

                                         می آیم

نَفَسم بوی زندان میدهد

و تقطیع درست ِمثنوی شناختن و سوختن

در ضربه ضربهء قلبم

                              پژواک می یابد .

*

و منِ من

و روز های خو کرده به نرسیدن و نگفتن

در گوشِ بودن

آمدنِ  :

فصل های جذامی را

و عشق های جذامی را

و باد های جذامی را

و راه های جذامی را

و اندیشه های جذامی را

و نبرد های جذامی را

و نام های جذامی را

- از لای غبارِ ذهنِ یاد ها و خاطره ها

قصه خواهیم کرد .

*

و آنگه

         -  چشم ها برچهرۀ سکوت

از تخیل لحظه های اشراقی می پرسیم

که سخنانِ ابریشمین مرا در بارۀ تو

                 درک می کند ؟

 

واز پایابِ دل هادرخسوفِ نامه وکفترِ قاصد

           - فرصتی اگر دست داد

                                 خواهیم پرسید :

که باد های دل مرده

دگر باره

باشندۀ هیجانِ رقصِ جوانیّ دیگری خواهند شد

و فریاد های منصور وار

در برگریزان تأریخ را

خون بهاری تازه

دست خواهد گرفت ...؟

 

برلین ، دوهزارو یازده عیسایی

برگرفته از دفتر شعر:

" قصرهای درختان"