رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

 

رفعت حسینی

 

        شب را با چشمت

               سپری خواهم کرد

 

نگاه کن به چشم های من

و بنگر

        دلگیری سنگینِ همۀ تأریخ را !

 

**    **

بگذار مگر

که از قُلۀ بلندِ تأریخ بگذریم

                           و دمی بیاساییم

و آنگاه

            تو

موسیقی چشمهایت را

در جانِ سکوتِ شب

                          جاری کن

و زمزمه های حزینِ پُر دلهره را

                             از ذهنِ لحظه ها بتکان

بمان که گیسوانت

از زادگاهِ شب

               قصه گوید !

 

**    **

 

به تو وقتی می اندیشم

هزار سال دارم

                    فکر می کنم

و نوشداروی عشق را

                      نوشیده ام !

 

**    **

 

با اعجاب

یا با همآوایی تسلی

شب را

           با چشمت

                      سپری خواهم کرد

و خواهم شنید

                  از گیسوانت

که به همراهی باد

ـ با خرامی که درآن

              زنده گی و مرگ می زید ـ

از سرچشمۀ شب

              گونه گون حکایت ها را

سرازیر کند !

برلین ،

نومبر نزده نووهشت عیسایی