رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

 

رفعت حسینی    

 

همسنگ قُــله ها

 

 

 

ایا مسافر همزادِ باد

 

                 سرگشته

 

ایا نگاهِ تو همسنگِ قُله های بلند

 

ز ژرفنای غمِ خود

 

ز خشمِ راه و تپیدن

 

ز انتظار

 

       ز بودن

 

ز وادی نرسیدن

 

و مثلِ موج شکستن

 

به باد و آتش و باران

 

               سخن نمی گویی ؟

 

به من

 

     نمی گویی ؟

 

 

 

چه خوب بود

 

              اگر

 

ز همزبانی یک دل

 

            نوازشی می بود

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

غمِ زلال ترا

 

         کاش

 

            کاهشی می بود .

 

                

 

                        []  []  []

 

                          []  []