رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

رفعت حسینی 

    مردی

                                            شنیده بود

) یک (

بر رهگدار خون صدایش

                             بنگر

نعش چکاوکان جوان را .

 

) دو (

بنگر

     چی گونه خاک

                رنگ پریده ست

و هیچ چیز

            سبز نیست

و نبض ها

          همه

                فرتوت گشته اند .

 

) سه (

از آخرین حکایت شب دیدار

مردی شنیده بود

کز روشنای پهنۀ پرواز

آیینه ها

         همه گی

                 کوچ می کنند .

         برلین ، تحریر دوم

            2009 مسیحی