رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

 

رفعت حسینی    

 

 

          زخم    

 

 

 

عزیز تر ز همیش !

 

                  وطن !

 

فرو فتادۀ خسته !

 

یگانه خانهء زخمِ تمامی تأریخ !

 

 

 

شکسته گی روز و شبم را

 

به استواری یک کوه

 

         از تبارِ تو

 

                  می بخشم

 

و تا به سده های دگر

 

در صدای تو

 

        می گریم !!

 

 

 

            () () ()   

 

             () ()

 

              ()