رسیدن به آسمایی:17.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.07.2009

رشاد وسا
 

 

پشتیبانی از خربه بهانه پیری کمتر مینویسم. در جوانی هم بسیار نمی نوشتم و اما گا هگاهی ناچار باید نوشت و اینبار به خاطر پشتیبانی از خر بر روی پرده کمپییوتر چیز بسیار کوتاهی می نویسم؛ اما دردناک آنست که گفتار من با شیوه اندیشه و پندار خواننده گان سازگاری ندارد . در سایت ها در باره بیدل ، هابرماس ، و سارتر و غیره مینو یسند و اما من همه را مانده پشت خر را گر فته ام . و میتوا ن گفت که این یک رنگ دیوانه گیست و یا کم از کم خنده آورست. خنده آورش بد نیست اما بهتان دیوانه گی را به کجا برم گرچه در ستایش از دیوانه گی در ادبیات ما بیت وغزلهایی است. در یک فکاهی آمده است که کدام وقت سراهنگ در شهر قندهار راگ درباری میخوا ند. میگویند در آ ن بزم آواز یک نفر برای سرآهنگ گریه کرد و گفت چه خوب جوانی دارد، اما حیف که دیوانه شده. این تشویش از روی دلسوزی بوده است. یک نمونه ی دیگر بهتانیست که پسر پیر گیلانی بر بشردوست بسته است و او را دیوانه قلمداد کرده است. شاید کسا ن دیگری هم با پسر پیر گیلانی همنوا باشند . مگر بهتان دیوانه گی بر سرآهنگ و بشردوست کار نداد. اما سرانجام من چه گونه خواهد بود ؟!...

سعدی گفته است که مسکین خرا گر چه بی تمیزست - چون بار همی برد عزیزست ؛ و شا ید سعدی به خاطر این که قربانی بهتان نشود به واژه ی بی تمیز پناه برده است و اما من میگویم که بی تمیز حقیقی همان پسر گیلانی است . خانه پدر سعدی آباد که گرچه آثار داروین را نخوانده بود با آنهم در گلستان و بوستان خویش پشتیبانی جانوران را نموده است . اما آن  نویسنده روزنامه گاردین  که هموطن داروین است باید داروین را بشناسد و چیزی ازو خوانده و یا شنیده با شد . او هیچ حق نداشت که به خرها اهانت نماید و زمامداران افغانستان را خر بنامد . یکبار از دختر قهرمان افغانستا ن ملالی جویا هم چنین ناروایی سر زده بود و شورای ملی را طویله خوانده بود. از این دختر پیکارگر و شیر دل میپرسم که در کدا م طویله این همه ناروا، دسیسه ، فتنه و مسخره بازی وجود دارد که ملالی شورا را به آن تشبیه کرده است؟ و اما ملالی جویا را میتوان بخشید . شاید او به خاطر گرفتاری های سیاسی و اجتماعی وقت نیافته است داروین را بخوا ند . را ستش اینست که من هم داروین را نخوانده ام و تنها شنیده ام . و اگر داروین راست میگوید پس تمام جانوران خو یشاوندا ن هم اند . ما نباید به جانوران که خو یشاوندان دور و نزدیک ما هستند اهانت کنیم و یا آزاری برسانیم . و دیگر این که جانوران درکشت و قاچاق تریاک و فسا د اداری دخیل نیستند . من که از دوستداران سعدی هستم از نویسنده گاردین خواهشمندم که از جامعه خر بخشش بخواهد . و بعد از این دست از سر جانوران و جانداران بردارد و آنها را به حال خودشان بگذارد.