10.02.2016

نسل من نسل جنگ و نسل قربانی است، نسل تحرک و شکست، نسل مظلوم و ظالم، نسل تلاش و ناکامی، نسل حق طلب و حق تلف، نسل اتهام پرور و  تهمت زده،  نسل پرعقده و عقده گشا، نسل قلم و نسل تفنگ میباشد. با این سروده به استقبال قلمبدستان مهرپرور می رویم

شیما غفوری

 

قلم مهر

قلمی که مهر ورزد، به زمین ستاره کارد

زهی آن قلمبدستی، که چنین ستاره کارد

به سما مذاب نفرت، به زمین ضد محبت

نفسم فدای آنی، که در این ستاره کارد

رۀ کعبۀ مقاصد همه تنگ و ظلمت افزاست

 چه شود که رهروانش به جبین ستاره کارد

گهی کاش که این طبیبان به سرای قلب خسته

پی دفع خار نفرت چو ثمین ستاره کارد

دل  من شکسته چون گل به خدا ز دست بلبل

چو ز روی عشق خواهد که ز کین ستاره کارد

سخن منِ مسلمان همه کشتن است و بستن

کو کجا ملای حاذق، که ز دین ستاره کارد

ماربورگ نومبر 2015