27.02.2016

رفعت حسینی

 

       ویران

 

ای تمامیتِ تلخِ تأریخ !

من

     به سانِ افغانستان :

                         ویرانم

و به اندازۀ اندوهش :

                         دلگیر

ای طلوعِ فردا ها !

 

برگرفته از دفترشعر:

حرفِ اولِ باغ