03.2016.18

رفعت حسینی

 

همانند

 

برنگ دیدۀ یارم

وهمچو روزگار دیارم :

چه آسمانِ سیاهی

چه تلخ

       می گرید.

 

 آلمان ،

 اکتوبر دو هزار و سیزده ترسایی

برگرفته از دفترشعرمنتشر شدهء :

شبی از تبارِ مصیبت