20.10.2016

هارون یوسفی

ستونِ رنج

شنیدم طالبان در این حکومت هم نفر دارد
ز انگشتانِ دستِ ما کمی هم بیشتر دارد

یکی اش زخمِ معده و دو تایش لنگِ لنگان است
یکی هم یک دوسه ماه است تکلیف جگر دارد

ستونِ پنج گوییمش و یا آنکه ستونِ رنج
از این گپ section پشتوی BBC خبر دارد

همه با کرتی و پتلون و نکتایی، و آن دیگر:
چپن بر شانه، لنگی یا قره قل را به سر دارد

تو از باغ و زمین و جایداد او چی میپرسی!
دو خانه در دُبی ، یک قصر شاهی در قطر دارد

گهی جشنش به سالنگ و گهی جشنش به پغمان است
دو سه در جن رفیقِ پودری و لنده غر دارد

چنان چسپیده در کونِ ملا و مفتی و ذالک
به وقتِ قلقله، هر جمله اش زیر و زبر دارد

به وقتِ خود کفانی، آن برادر جانِ ناراضش
همیشه چادریِ سبزِ طوطایی به سر دارد

خداوندا! تو ما را از شر این ها رها کن که:
نه تنها بهر ما، حتا به هندوستان خطر دارد

نهم اکتوبر ۲۰۱۶