14.05.2016

هارون یوسفی

روشنایی

با من آ ، تا مشعلِ نور و صفا روشن کنیم

شهر را و قریه را ما و شما  روشن کنیم

گر تعصب را رها  سازیم  و روشن بنگریم

من یقین  دارم که خانه خانه را روشن  کنیم

برق باید  حق هر باشنده ی میهن شود

شمع این حق رابباید هر کجا روشن کنیم

39 سال است  قربانیِ همدیگر شدیم

بس کنیم و  راه را بر  نسل ها روشن کنیم

ای برادر،  ای ورور،  آکو  و  ای  گندی رفیق

شهر بودا را به یاریِ خدا روشن  کنیم     

                                  لندن: ۱۱ می ۲۰۱۶