12.12.2016

هارون یوسفی

 دشمنان

در ارگ،  همه بی سر و پا آمده اینجا

از هر دو طرف خیلِ بلا آمده اینجا

گفتی که: بخیزید که روس آمده ای وای!

بنگر  ز کجاها و که ها آمده اینجا!

با لگه و لوگه دهنِ کیسه گرفتی

دزدان سرِ گردنه ها آمده اینجا

آتش زده ای مکتب و دانشکده ها را

والله وباالله دشمن ما آمده اینجا

مامور تو باید که ز اقوام تو باشد

 هر لچک و بی شرم و حیا آمده اینجا

با نامِ جهاد و وطن و نعره ی تکبیر

صد منکرِ قرآن و خدا آمده اینجا

با هوش و سخن فهم تو،  در خانه نشسته

چند کودنِ بی نرخ و نوا آمده اینجا

از خیل سخنگوی تو جز گوی ندیدیم

گهُ ی همه ی خلق خدا آمده اینجا

القصه که در گرد و نوا و ته و بالا

 بی سویه و هر بی سر و پا آمده اینجا

                                 لندن: ۱۲ دسمبر ۲۰۱۶