20.11.2016

 

هارون یوسفی

 

بیت الخلا

دو تا چرسی ز همدیگر جدا شد

یکی طالب یکی دیگر ملا شد

 

یکی رفت و به مسجد ها اذان داد

دگر در دشت و جنگل ها رها شد

 

ملاگک بعدِ شش ماه و چهل روز

رییس بخش قانون و قضا شد

 

و آن دیگر برای بم گزاری

سر قاطر به سوی پکتیا شد

 

به نیرنگ و چل و صد خایه مالی 

ز همراهانِ قصر دلگشا

 

ملا فتوای قتل دختران داد

حریف و دشمنِ دارالنسا شد

 

تیمم کرد با خاک اجانب

وضو ناکرده مشغول دعا شد

 

به شاگردش تجاوز کرد و بعداْ

دگرباره متهم به زنا شد

 

خلاصه خاطر این داملایان

تمام این وطن بیت الخلا شد

 

                          لندن: ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶