رسیدن: 30.01.2012 ؛ نشر : 31.01.2012

شیما غفوری


سروده "چیم و کیم؟" حاصل تفکر همیشه گی ام در مورد زنده گی و مفهوم آن میباشد. حتمآ این چکیده با نظر بعضی ها مطابقت ندارد، ولی با وجود آن، ایشان میتوانند فلسفۀ زنده گی امر ا که اساس شیوه و روش اِمرار حیاتم را تشکیل میدهد، درک نمایند. و آنهایی که با آن موافق اند، امیدوارم از خواندن آن لذت برده و رضایت خاطر شان حاصل گردد.
چیم و کیم ؟من چیم؟ در مجمع استاره ها

کاینات و کهکشان، مهپاره هادرمیان گیرو دار قوه ها

در تجلای فزون آ‌ئینه هامن چیم در طول و عُمق این مکان

در گذشته، حال و در آخر زمانمن چه میبودم گرم پیدا نبود

نظم و نـسـق آسمانها را چه بودنـقطه ام وابـسـته در چوکاتها

در خط لامقطع بی انتهاقسمت من بود در شمس النظام

فانی دیر، باقی دار المداممن کیم؟ جسمی به جان آمیخته

قطره ی کو از سر شوق ریختهحلقه ای در کاروان زند گی

رفت و آمد را دهم پیوستگیمن تجلی وجود اقـدسـم

رابط آن ذات واجـسام و جرمزره ام در خط سیر نسل ها

هم به خط ارض و انـسان و خدامقطع این دو بـود مـیلاد من

پایـش ایـن باهمی میعاد منمرکزی ام درزمان ودر مکان

هـسـتی من هالۀ در دور آنراه سیرم را د می تکرار نیست

مُهلت اکنـون دگر چند بار نـیسـتقبض روحم در چه وقت و در کجاست

در زمین یا آتـش و آب و هـواستچون معمای فـنا لاینحل است

تن به تقدیرم مرا راه حل استزندگی ام دورۀ بی هیچ نیست

عمر من جز حلقۀ در پیچ نیستکـَی فرشته خلق کردستم خدا

هم تفاوت باشدم با چارپامن برای امتحانی آمدم

بهر سه کار و جوابی آمدمعلم را در زندگی و بعد مرگ

منزلت بخشید ایزد بس سترگیا عمارت بهر مردم ساختن

بعد عمر با فیض آن پرداختنیا یکی فرزند نیک و پر بها

بهر نسل بَعد بگذارم بجااین سه عنصر اصل خیر جاویدان

هم در این دنیا هم در آن جهانامتحان ما به آدم بودن است

آدمیت اصل آدم بودن است

روزه و حج و نمازاز بهر چیست؟

بهر خالق این نیاز از بهر چیست؟خالق حق بی نیاز از من بود

بی نیاز از چند نماز من بوداین عبادت ها رۀ جانکاهِیِ است

خود شناسی و جهان پردازی استتا شناسم رحمت پروردگار

تا نمایم بهر دنیا کار وبارنامۀ اعمال من در دسـت من

کاتب اوراق آن این شست منوارث نیکـو سیر وزنـش دهد

خد مت خلق خدا رنگش دهدبعد مرگم بـسته اند دروازه ها

جز یکی آن درچۀ خیر و دعا