رسیدن:  19.08.2013 ؛ نشر :  20.08.2013

شیما غفوری
 

آزادی
 

چلچراغ او نگردد رهنمایی زنده گی
تا به قلبم شمع آزادی نگردد مشتعل
گر مرا قمچین کند چون طفل نادان دیو نفس
کی توانم لاف آزادی زنــــم با اهـــل دل
کسب آزادیست مشکل، حفظ آن مشکل تر است
تا به کــــی بی فــکـــر و علم،‎ ‎از پی گـفتــــــار دل
‏ گر وطن در جهل باشد، ملتش آزاد نیست‏
ملت جاهـــل شود در طول تاریخ مضمحل
گر‎ ‎دل من صیقل از بغض و جفا کاری نشد
کی توان از دیگران طمع وفای محتمل
گر ز‎ ‎من ها ، ما نگردد هیزم خود گشته ایم‏
من زنم آتش بتو، تو جان منرا متصل
فخر افغان زیستن در کلبۀ آزادی است
ساز بهر کلبه اش از اشک و الفت، آب و گل
‏ ‏