رسیدن:  29.09.2013 ؛  نشر :  02.10.2013

 

رفعت حسینی

 

 

همانند

 

شبیه دیدۀ یارم

و روزگار ِ دیارم :

چه آسمانِ سیاهی

چه تلخ

       می بارد .

 

 آلمان ،

 اکتوبر دو هزار و سیزده ترسایی

برگرفته از دفترشعرمنتشر شدهء :

شبی از تبارِ مصیبت