رسیدن:  29.09.2013 ؛  نشر :  02.10.2013

 

رفعت حسینی

 

     چراغ

 

در سوگِ چراغ

                       در عزایم .

*

می روم به سویی

که آشنا باشد صدایم

و دشت های اندیشهء عاشقان

                               بشناسندآوای مرا

و آسمانِ شیفتهء پروازِ مرغابیان

و یارانِ همیشه ام :

                                قطره های باران . 

* 

و بشناسد

                    شب

                             صدای مرا

و روزی که در پی است .

 

*

به سمتی می شتابم

                         به سراغِ چراغ    

و نامِ ترا

              اما

                  باخود می برم . 

 

آلمان

دو هزار و سیزده ترسایی

تحریر دوم