رسیدن:  28.12.2013  ؛ نشر :  30.12.2013

 

رفعت حسینی

               زلالِ زخم

آن مرد که

سنگرگزینِ

              خانۀ آیینه بود

و ستاده پاسدارِ روزِ خندۀ کودک

و

    بنشسته در کنارۀ شب

                             راد و استوار

تا خلوتِ شبانۀ رویای باغ را

بر چیده نگذرد کسی

آیا خودش کنون

در قعرِ اضطراب

              به پایان رسیده است

و او را زلالِ زخم

            فراوان رسیده است ؟

نزده صد ونودوهفت عیسایی

برلین


[ ]
[ ]