رسیدن:  29.09.2013 ؛  نشر :  02.10.2013

 

رفعت حسینی

 

 

          گفته ها  

            

بگفتا :

      دلت را

                   ز دیدارِ یک بیدِ مجنون

                                    بهار آفرین کن !

. . . . . . . . . .

                                             نمودم.

 

 

***

 

 

بگفتا :

        درختانِ افسرده را

                       واردِ شعرِ خود کن

                               و از باغِ مفلوج بنویس !

. . . . . . . . . .

                                            نوشتم

                                                     و کردم .

 

 

***

 

 

بگفتا :

           حکایت کن از سکۀ رایجِ شهر:

                                                شکستن

                                                      دریدن

                                                               و

                                                          نابود کردن !

. . . . . . . . . .

                                                             نمودم .

 

 

***

 

 

 

و گفتا که :

              ای دوست

                       همانسان که صد بار بشنیده ای

                             بده گوش بارِ دیگر و تا میتوانی

                        ز چیزی که عشق است نامش

                                                  حذر کن !

. . . . . . . . . .

                                                       نکردم !

 

 

 

 

                آلمان

               زمستان نزده نودوپنج ترسایی