رسیدن:  28.03.2013 ؛ نشر :  29.03.2013

رفعت حسینی

 

       ویران

 

ای تمامیتِ تلخِ تأریخ !

من

     به سانِ افغانستان :

                         ویرانم

و به اندازۀ اندوهش :

                         دلگیر

ای طلوعِ فردا ها !

 

برگرفته از دفترشعر:

حرفِ اولِ باغ

 

***

 

               روایت 

 

روایتی که ز میعادِ مرگ و سکوت

                                     آمده است

نه یک روزه ست

نه هم

       تصورِ محض .

***

منم که دستِ صدا را

                       همیشه

                             می گیرم .

برلین ،

دوهزارویازده عیسایی