رسیدن:  24.04.2013 ؛ نشر :  28.04.2013

رفعت حسینی

             سوختن

نه  نامِ  رویشِ حماسه یی

نه نعره یی ز سر بلندی داری

نه هم

          صدای طلوعِ بهار می آید

سراغِ سوختنِ ما

                          ـ  سحر و شبانگه ـ

دو سه دل

                    انتظار می آید .

آلمان ،

دوهزار و سیزده عیسایی

تحریر دوم