رسیدن:  18.06.2013 ؛ نشر :  18.06.2013

 

مردی برای

                     گفتن

                                             بخشیده به :

                                                    مردی که کفش خویش را

                                                               به سوی جورج بوش

                                                               دوم پرتاب کرد .

                                                    

 

 

مردیست

مردیست در نگا هش

خوابیده خوی پلنگان

                    ـ در روزگار آتش .

 

*   *

 

مردیست چون جنونی

آفاق

      خواننده در گلویش .

 

*   *

 

مردیست مثل یک شب

تودار ومنکسر وگاه

                 صاعقه آسا .

 

*   *

 

مردیست همچو طوفان

مردی

        برای گفتن !

---

     برلین

     جنوری دوهزارویازده عیسایی