رسیدن:  20.05.2013 ؛ نشر :  02.06.2013
 

رفعت حسینی
 

تیشه ها  و فرهاد ها

 

من روستایی ام

زان روستا که عدۀ فرهاد های آن

بیشتر از تیشه هاش بود .

 

**

 

من انتظارِحادثۀ عشق و مرگ را

                                  عمری کشیده ام

من

    دردِ کاملم

آشفتۀ تمام .

 

**

 

بسیار سال رفت ولی تا هنوز هم

سوی نشیبِ منتظرِ باد

من اولین مسافر کشتی آتشم

و اولین کسی که به خود گفت :

 

            "والسلام !"

برلین ،

دسمبردوهزارونُه عیسایی