رسیدن:  15.09.2013 ؛ نشر :  17.09.2013

رفعت حسینی

 

        از برای شبِ

                    بیخوابی ها

 

آخرین  شعرِ ترِ دیدنِ چشمانِ ترا

از برای شبِ بی خوابی ها

                               خواهم خواند

و به تنهایی بیتابی ها

                            خواهم گفت

و شبستان کنونی سخن را

روشنایی دل و

                    آبرو خواهم بخشید .

 

برلین ،

قوس سیزده صد وهفتادوشش خورشیدی

دسمبر نزده صدو نود و هفت ترسایی

برگرفته از دفتر شعرمنتشر شدهء  :

حرفِ اولِ باغ