رسیدن:  11.10.2013 ؛  نشر :  12.10.2013

 

رفعت حسینی

 

 

             دشتِ

 

                   بی مجنون              

 

دیشب

       شبِ اشک های بارانی

دیشب

       شبِ غصه ها و بیتابی

                                بود .

 

  *

 

یادِ دلِ من

      ز دشتِ مرده مجنون

                               می آمد

همگامِ تب و عجینِ سوگ

از سوی وطن ، صدا

لبالبِ خون

              می آمد .

 

آلمان

دو هزار وسیزده ترسایی

تحریر نهایی

***

هزار میکده غم 

 

تمامِ فاجعه

           در خاطراتِ شب

                                  نوشته شده :

 

*

 

شکنجه دیدنِ ایمان

و شقه کردنِ باور .

. . . .

صدای حنجرهء عشق را

به تیغِ تیز بریدن .

. . . .

بلادِ فضل و خِـرَد  را

خراب و خوار نمودن .

. . . .

هزار گَلـه خزان را

به کِشتِ دل

                  یله کرد ن .

. . . .

تلاشِ سبز شدن را

بر اوجِ  شامِ  برودت

                  به دار کشیدن .   

. . . .