رسیدن:  01.09.2013 ؛ نشر :  03.09.2013

 

رفعت حسینی
 

              جنازه

جنازه

جنازه ی ستاره

جنازه ی ستاره ی آن شهرِ(1) بی سرود و سخن را

به تیره شبی آمدند و بردند .

 

*

 

ز کوچه باغ ها چو گذشتند

کُـرد ها

           عقیم شدند .

 

*

 

چه سال ها که رسیدند

                    بی چکاوک و بی کبک

و جویبارِ بی ترانه و همدم

به سوگِ ورق های سوخته ی تاک نشست .

 

 

 ***

دوهزارویازده ترسایی

آلمان

(1)  منظور کابل است .