رسیدن:  02.02.2013 ؛ نشر :  02.02.2013

هارون یوسفی

تنها خس دزدهای شان !


به کابل خانه هارا چور کردند
دکان نانوا را چور کردند
... چو حمله بَر شفاخانه نمودند
زالماری دوا را چور کردند
نه تنها شیشه ارسی شکستند
دَرِ بیت الخلا را چور کردند
مپرس از سنگ های مرمر ما
که حتی سنگ پارا چور کردند
به کُرد عین الله شلغم نماندند
درختان فدا را چور کردند
شکستند ارسی پسخانۀ ما
جوال لوبیا را چور کردند
خرِ ماما قدوسم را ربودند
بُزَ کاکا رضا را چور کردند
همه ساز وسرود ماشکستند
ستیژ سینما را چور کردند
درو کلکین ودروازه نماندند
پل ماتو قلا را چور کردند
چپن درجان ملا لوت گردید
زمسجد کفشهارا چورکردند
خلاصه این سیه کاران ظالم
تمام چیز (!) ها را چورکردند
پسانتر من برایتان بگویم
کلان هاشان ، چه هارا چور کردند

لندن:دوم فبروری