رسیدن:  01.06.2013 ؛ نشر :  02.06.2013

هارون یوسفی‏

نهی هی!‏

حکومت در غمِ ملت نهی هی
و دولت، غیرِ دَو، و، لت نهی هی
عنان او به دستِ دیگران است
به جانش، ذره ی غیرت نهی هی
تمامِ زندگی را گر ببینی
بغیر از خواری و ذلت نهی هی
به میهن رشوت و چور و چپاول
بگو کیاهی! اگر آفت نهی هی؟
ز بیکاری، جوانانِ رشیدش
به کامپیوتر به جز از چَت نهی هی
نه در فکرِ تو و نی در غمِ من
شعار شان به جز سرقت نهی هی
بگویم من برایت از دل و جان
در عالم این چنین دولت نهی هی
خداوندا ! بیا لطفی به ما کن
که مردم را دگر طاقت نهی هی