رسیدن به آسمایی: 19.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 20.01.2010

 

چند سروده تازه از صالحه وهاب واصل


آیینۀ دلبا دیده تحسین نگاهی به جهان کن

آیینۀ دل صیقل ازین راز نهان کن

هر سو نگری جلوۀ از یار هویداســت

رازی که نهفته ست ز هر زره بیان کن

زآبی که دهد زندگی خاک سیه دل را

آموخته سیری به نهان خانۀ جان کن

تا مست تحیر شــوی از عالم هستی

بیگانه ز خود گشـته بیـــا ترک جهان کن

در جستن راهی کز حقیقت شده روشن

از سر قدمی ساز و درین راه روان کن

هر ناله نهان در قفس سینه گدازد

زن راه نیستان و چو نی ناله عیان کن

تا دل ز ره دیده به معراج رسانی

ای عشق , امانش تو ز رنگینه کمان کن

بر بند نظر واهِب ازین رونق دنیا

رَو مردمکِ دیده پُر از جلوۀ آن کن


21-04-2009

فنلوهالند

باورعشق
 


جزء غــم عشق تــو عشق کسی در سر نکنـــم

در حضور تـو نظــر بـــر رخ دیگـــــر نکنـــم

ای که هــر کفـــر مرا گشته یی ایمــــان بیـــــا

که بـه جـزء نقش تــو در دیده مصـــور نکنـــم

ای کــــه پـاکیـــزه تـــرینی بنشیـن بر چشـــمـم

کـه د گــــر مـــژه بــه آب هــوسی تــر نکنــــم

مـرغ دل از نفست راه بــــر شــــاهیــن شــــــد

بــاز در دام, من ایــن مــرغ زریـن پـــرنکنـــم

میبـرم آرزویی دیـــدن روی تـــو بـــــه خـواب

آه و بیـــــداد کـــه ایـن طُرفــــه مقــدر نکنــــم

در تب و تــاب نشــــد مشک ختـــن از بـــویت

این سخن راســــت نمیـــــدانــم و بــاور نکنـــم

صبح دیــدار رخت بیخود و مـدهـــوشــــم کرد

از غبــــار خـــودی این صبــح مکـــدر نکنـــم

مـاهـرویان جهـــان عشق تــــو از من بـردنـــد

شـــد خطــایی کــه دگـر بـــار مکــرر نکنـــم

چـون غـزل رقص کنان میروی درجان و دلـم

من به جــز ء نغمۀ جانبخش تـرا ســـر نکنـــم

بنـــواز از قــــــدمت خـــاک رۀ عشـــقـت را

کـــه دو عالـــم بـه کف پـات بـــرابـــر نکنـــم

من ز تو زنـده شدم ای تو مـرا هستیی جان

کـه دگــــر تکیــــه بـه این نفس مـزور نکنـــم

واهبا بُرد مرا تا بـه خـدا هستیی عشــق

تـا کـــه آتش نشـــــوم رقص مـــدور نکنـــم


18-01-2010

هالندبرقصممجنون صفت اندر هوست یـــار برقصم

دیوانه از آن لذت دیــــــدار برقصم

ده جرعۀ از جام لبــت ای مۀ کنعان

کز هوش روم بیخود و خُـــمار برقصم

در بزم حضور تو چو پروانۀ عاشـــق

گِرد شمع رخسار تو دلدار برقصــــم

ای رشک مسیحــــا نفس تازه بمــن ده

کز ذوق تمنائی تو بســـــــــیار برقصـــم

از صومعه و مسجد و از خانقه و دیــــــر

آیم برون و بر ســـــر بازار برقصم

گِرد حرم کعبۀ حســــــن تو به حســـرت

با دیدۀ تر نیمه شـــــــب تا ر برقصــم

واهِب بنشین تا که به معراج وصــالت

از شوق دگر بار و دگر بـــــار برقصـم
02-دیسمبر-2008

فنلو---هالندتو هستی با تو زنده ام

تو عشق من , امید من

تو خلوت سپید من

تو جان من , روان من

تو نور شبستان من, تو یار جاویدان من

تو عمر بی دوام من, تو عشق بیکران من .

تو شاه من , تو ماه من , پناه من, خیال تو گناه من

تو آن که نور تو به شب غرۀ صبحگاه من

تو چاره ام ستاره ام , تو گلشنم نظاره ام

شفائی قلب پاره ام , تو ساحل و کناره ام

علاج اشک و آه من

تو گریه ام تو خنده ام

تو نیستی بیتو مرده ام , تو هستی با تو زنده ام

تو دلبر یگانه ام, ترانه ام بهانه ام, ستارۀ شبانه ام

تو ناز من نیاز من

تو نغمه ام تو ساز من

تو قبلۀ نماز من

تو شعر من سرود من

تو مذهبم تو دین من , تو عالم یقین من

تو راه مستقیم و تو ایاکَ نستعین من

تو درد من دوائی من , تو یار با وفائی من

مده به غم سزائی من, نگار خوش لقائی من

وفائی من صفائی من , نوائی من تو عظمت سمائی من

تو لطف ما سوائی من , تو یار لحظه هائی من

تو ام قمر , تو ام سحر , تو ام سماع , تو ام بصر

تو خمر و هم خُمار من, تو صبر من , قرار من

تو خواب و بس تو نور دیده گان انتظار من

تو جاه من جلال من , تو فقرو تو منال من , تو لذتِ زُلال من

تو نام من ,تو جام من , خموشی و کلام من , تو خاص من تو عام من

تو شُهرتم , تو عِزتم, تو لذتم , محبتم

شرارتم , تو عادتم , تو راحتم , تو حاجتم , تو طاقتم , تو دولتم

تو حرمتم , تو فرهتم , شهادتم , تو موج بحر حسرتم

تو رنگ من, ترنگ من

تو شوخ من تو شنگ من , فروغ قلب تنگ من

تو شوق من , تو ذوق من , به بیخودی تو سوق من

, تو مردم دو دیده ام , تو سرو قد کشیده ام

تو غنچۀ نه چیده ام , تو صبح نو دمیده ام , بهار نو رسیده ام

تو چشمۀ حیات من , حیات من ممات من

تو شان من , نشان من , تو لحظه و زمان من

خدائی روح جان من , تو آیت قران من

بیا ببر مرا زخود که بیتو نیست جان من

مرا ببر که تا ابد من ز تو ام تو زآن من.


1999 اگست