رسیدن به آسمایی: 15.03.2009 ؛ نشر در آسمایی:  15.03.2009

 

مریم

رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی دری

کتاب تازهء پرتونادری

 

رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی دری، نام اثر پژوهشی است از پرتونادری که این روز ها در هزار نسخه در بنگاه انتشارات میوند در شهر کابل به چاپ رسیده است.

در این کتاب نه تنها به بررسی فراز و فرود زنده گی رودکی پرداخته شده است؛ بلکه در پیوند به جایگاه رودکی در شعر فارسی دری و چگونه گی شعر وشاعری و تاثیر گذاری او بر شاعران دوره های بعدی پژوهش و جستجو های قابل توجهی صورت گرفته است.

برگهای این کتاب مشخصاً در بر گیرندهء این موضوعات است:

- شعر و شاعری رودکی

- رودکی وقصیده

- رودکی وغزل

- رودکی و مثنوی

- آن شاعر تیره چشم روشن بین

-رودکی در چشم دیگران

- دنیای رنگین ذهنی

- تصویر آفرینی در شعر رودکی

- طرفین حسی

- طرفین حسی- انتزاعی

- طرفین انتزاعی

- سالهای دشوار، سالهای تاریک

- کم بینایی

- نگارخانهء اندرز و حکمت

- مثل در شعر رودکی

- طلایه دار ساقی نامه

- رودکی وعارفانه نگری

- نگاه واپسین

از موضوعات آمده در کتاب می توان گفت که نویسنده ابعاد گوناگون شخصیت ادبی و آفرینشی رودکی را مورد بررسی قرار داده است؛ با این حال هنوز می توان دامنهء چنین بحث هایی را در پیوند به استاد شاعران ، پدر شعر فارسی دری، رودکی سمرقندی گسترش داد.

با این همه باید گفت که این نخستین باریست یک چنین اثر پژوهشی در رابطه به رودکی سمر قندی در افغانستان به نشر می رسد.

ظرف ماههای اخیر پرتونادری دو گزینهء شعری زیر نام...وگریهء صد قرن در گلو دارم و به

شعر ناسرودهء من و همین گونه نوشته پژوهشی دیگری را زیر نام یک آیینه و چند تصویر انتشار داده است.