بازتاب های گفت و شنود با صبورالله سیاه سنگ

قایق اســفنجی و پاروی شـکسـته- پاسخ سیاه سنگ به نصیر سهام

پاسخ صبورالله ســـیاه ســنگ به ع.سمندر

6 - هجاگو جهنمی : انگاشـت های واضح: سـخنی با فـرزند زمـانه 
5 - ملیحـه احـــراری: در حاشیه ی گفت و شنود تازه ی آسمایی

4 - نصیر سهام:چند پرسش از آقای سیاه سنگ

3 - کاوه شفق آهنگ: آن را که سزا بود ستودیم و گذشتیم

2- ع. سمندر : اظهار تبریک و استفسار صمیمانه

1- سخیداد هاتف : نام ها جادو ندارند

15.05.2009

یادداشت مدیر مسوول آسمایی در مورد حذف دو مطلب

آثار سیاه سنگ در آسمایی:

   دو سـوی میله ها

 

01.05.2007

فوزيه آرين و صبورالله ســياه سنگ

رويدادهـاي افغانســتان از چشــم انداز ديگـر

27.04.2007

اين يکی را می پذيرم

چه دير آگاهي يافتم که ملالي جويا روز چهاردهم اپريل 2007 در تلويزيون آرياناي لاس انجلس، يادي از نويسنده "در مرز گور وگنگا" کرده و گفته بود: "صبورالله سياه سنگ جرأت حرف زدن در باره حوادث جامعه خودش را ندارد و براي زنان عراقي مينويسد تا دل سياف را خوش سازد."
 

27.04.2007
سـه تفنگدار "بيگناهتر" از
الکسـاندر دوما


...آيا افغانستان کشور شگفتيها نيست؟ برهان الدين رباني رهبر حزب جمعيت اسلامي و فرمانرواي کشور در سالهاي لاژوردي پيش از اورنگ نشيني ملا محمد عمر، اينسو کميسيون حقوق بشر را فاقد صلاحيت و شايستگي براي بررسي کارنامه هاي رهبران جهادي ميداند و آنسو مردم را متهم ميسازد به کينه توزي در برابر مجاهدين و تلاش براي توهين و خوار شمردن و به گوشه نشاندن آنها.
مردم خاموش اند و رباني ميگويد:... ادامه...

23 مي 2006

 

ملت شویم- نشویم

يازدهم مي 2006

من دار ميفروشم!
 

داستان کوتاه
برگرفته از شماره 24-25 مجله آسمایی- مارچ 2003

مـيـخ چهـارم

 

چهارم نوامبر 2002

اگر پيكرهء بودا بر جا ميبود ...


... و به اين گونه  آقاي محسن مخملباف را نشاندم در ميان هگل و سپينوزا، بدون اينكه بينديشم درين آدمچيني نامهربانانه، به آن دو ناهمزبان ستم خواهد ‌شد يا به اين همزبان
...

فبروری 2004

سه يادگار بر ديوار زندان گوانتانامو
 

22 جولاي 2006


نگاهي به "نماي گوانتانامو"
نويسنده: عنايت الله کاکر
برگردان: صبورالله سياه سنگ

برگرفته از شماره 27 آسمایی- فبروری 2004


به عبيدالله لهيب، يار روزگار دشوارم

صبورالله سياه سنگ


زنجير پاره ها

 

بهــــــــار مانيلا برگردان شعر

آثار منتشره سیاه سنگ در سایت فردا
آثار منتشره سیاه سنگ در کابل ناتهـ
آثار منتشره سیاه سنگ در زرنگار

نشر : 11.05.2009
آســمایی

با ناگفته های صبورالله سـیاه سـنگ

گفت و شنود ویژه

...چرا نباید از زندان پلچرخی سپاسگزار باشـم؟ از هـمـانجـا "زندگـی" را آموختم. بیشـتر از هفت سـال آزگار، شب و روز آشـنا شـدن با چند هزار آدم سـیاسـی از چـپ و راسـت و مـیانه تا افـراطیون، مـاجراجـوهـا، افغانهـا و بیگانگانی که با برچسب سـازمـانهـای اسـتخباراتی برون از افغانسـتان بازداشـت شـده بودند، کـرکترهـای گوناگونی از پرسـشـگـران (مسـتنطقین) کارآزموده و نوپا، زندانبانهـای پیر و جـوان، پلیسـهـای کارکشـته و تازه کار، و هـم صدهـا گنهکار و بیگناه بیطرف و غیر سـیاسـی که به اتهـام این یا آن سـازمـان/ حزب یا تنظیم زندانی شـده بودند، به دیوانه ترین انسـان روی زمـین هـم درسـهـای زیادی مـی آموزاند...

...سـالهـاسـت برای چاره جـویی یادگارهـای به گفته شـمـا "مـنفی" زندان سـر و کارم با کلینیکهـا و تیمـارسـتانهـا اسـت...

... هـنگامـی که از زندان برآمدم، از آنچـه که بتوان نامش را "خـانه و خـانواده" گذاشـت، چیزی بر جـا نمـانده بود...

...بسـیاری از کودکان سـرگـردانی که در نوشـته هـایم دیده میشـوند، کارتونهـای کودکـی خـودم هسـتند. فـراتر از بازآفـرینی آن سـالهـای هـیچمدار در داسـتانهـای کوتاه و نوشـته هـای روانشـناسـانه، هـوده و کارآیی دیگـری در آن سـوژه هـا نمیبینم...

...اگـر میهـندوسـت میبودم و سـرنوشـت افغانسـتان را برتر از سـرنوشـت خـانواده خـود میدانسـتم، آن کشـور را رهـا کـرده و به گوشـه رسـتگاری کانادا پناه نمی آوردم. چرا نباید با خـود راسـت گفت؟...متن کامل...

  زنده گینامه قلمی
  سیاه سنگ از دید دیگران

رسيدن به آسمايی : 08.07.2007 ؛ نشر: 08.07.2007
کاندیدای اکادمیسین اعظم سیستانی
حکایت ناشناس و پروژهء سیاه سنگ

 

2001 شهر پشاور
پرتو نادري


خدا حافظ گل لاله
خدا حافظ پرستو ها!

 

فوتو گالری

صفحه ویژه ی بزرگداشت از سیاه سنگ در سایت کابل ناتهـ