سراينده: Allan G. Abarintos

برگردان: صبورالله سياه ‌سنگ

 

 

بهــــــــار مانيلا

 

 

 

 

 

يادم است

هفده ساله بودم

بهار مانيلا يادم است

سايه‌ های پر و خالی انتظار يادم است

تو به من لبخند ميبخشيدی و من كودن زير لب ميگفتم:

كاش سال به جای 360 روز يكنواخت، 360 كرسمس ميداشت

و يكی ازين جشنها - كه بدون شك بهارانه تر از بهار مانيلا ميبود -

نام ترا ميداشت

 

يادم است

بيست‌ و‌ چهار ساله بودم و گفتم:

نامت چه زيباست، حتا يك حرف هم درشت ندارد

نامت موسيقی آرام است: نه در غريو گم ميشود و نه در غوغا

نامت ميوهء رسيده است: نه در دهان گم ميشود و نه در درخت

نامت را بر سراسر شهر بباران

نامت را مانند روزنامه پخش كن 

هوشت باشد، نامت را تغيير ندهی

 

يادم است

سی ‌و ‌پنج ساله بودم، و گفتم:

نامت چه زيباست، حتا يك حرف هم درشت ندارد

نامت بايد چون گلوبند گرانبها همواره در زير پيراهن پنهان شود

هر گز داستان "آشنا شدن" مان را به كسی نخواهم گفت

مبادا نامت را از دهانم بدزدند

 

انتظار خوشايند نيست

انتظار بلندای روزها را چند برابر ميسازد

و من دگر نميدانم چند ساله استم ...

 

ولی پيش از آنكه خورشيد بخوابد 

و آسمان بد نقاشی شود

بگذار خواهش كنم:

در جستجوی نام تازه‌ يي باش

و بار ديگر هنگام "آشنا شدن"

نام پارينه ‌ات را

به كسی مگو

 

[][][][][]

 

اشاره‌ ها

 

- Allan Abarintos (1948 - ...)  از پيشگامانDalityapi  يا "سرود عاشقانه" فليپين است.

-  "بهار مانيلا" از (Modern Poetry: The Philipine, Fanco Publication, NY, 1996) برگزيده شده ‌است.

-  جا دارد، از دكتور Jesse Durcell، استاد ادبيات انگليسی دانشگاه ريجاينا (کانادا)، كه در برگردان دشواريهای اين سروده مرا ياری كرده ‌است، با سپاس فراوان ياد شود.