نشر : 18.11.2012

سخن روز

بحران خونین غزه و همدردردی و همبسته گی با مردم فلسطین

فلسطين يکي از خونين ترين و دردناک ترين زخم هاي بشريت معاصر است،  زخمي که قرباني اصلي آن فلسطينيان عادي - کودکان، زنان ، پيرمردان و ديگر انسان هاي بيگناه ملکي- ساکن در اين جغرافياي درد و رنج و محروميت و مرگ اند.

پايان سياست اشغال و ديکتات زورگويانه و ظالمانه ي اسراييل و ايجاد کشور مستقل فلسطين، يکي از پيشرط هاي اساسي عادي شدن اوضاع در منطقه ي شرق ميانه و غلبه بر بنيادگرايي و افراطگرايي است.

پامال کردن ارزش ها و موازين شناخته شده و جهانشمول انسانی و به ويژه قوانين و مقررات مکتوب بين المللي ، و تجاوز به حقوق فردي و جمعي انسان ها ، ملل و کشورها چي از سوي دولت ها صورت بگيرد و چي هم از سوي گروه هاي غير مسوول، خطري براي صلح و امنيت جهاني به شمار رفته و  انسان ها و نيروهاي آگاه ، آزادي خواه و عدالت طلب جهان ما بايد در برابر آن قرار بگيرند. از اين نظر ميان مسلمان ، هندو ، عيسوي ، يهودي و پيروان اديان، مذاهب و باورهاي ديگر ، نه بايد تفريق گذاشت.

همبسته گي با داعيه ي بر حق مردم فلسطين نه بايد به معناي آن باشد تا مسووليت اعمال دولت اسراييل را بر عهده ي مردم اسراييل و يا هم فراتر از آن بر عهده ي همه ي يهوديان قرار داد و يهود ستيزي کرد؛ همچنانی که به خاطر افراطي بودن و بنياد گرا بودن حماس نه باید در برابر درد و رنج و قرباني شدن مردم فلسطين و به ويژه کودکان و زنان بي گناه ، بي تفاوت ماند ؛ به همین سان نه باید به نام همبسته گي اسلامی قتل شهروندان اسراييل را مجاز و مباح شناخت و با فتواي نابودي اسراييل و به دریا ریختن یهودیان همدم گرديد .

***

آرشیف سخن روز