22-05-2010

در سوگ بهسود و دایمیرداد

و  در جستجوی  بهروزی برای کوچی ها

حوادث خونین در ولسوالی بهسود و دایمرداد و تشنج های ایجاد شده پیرامون آن ، نگرانی جدی همه هواداران تفاهم ، همبسته گی و اتحاد ملی افغان ها را بر انگیخته است.

ما  در حالی که توسل غیر قانونی به سلاح و زور و سرکشی از قانون را از سوی هر کس و به هر علتی که صورت بگیرد، محکوم می نماییم ، از آن جا  که همچو حوادث و  ناتوانی حکومت در پاسداری از نظم قانونی و حفظ نظم و امن عامه،  می تواند نتایج و پیامدهای بسیار وخیم داشته باشد ، از  حکومت افغانستان می طلبیم تا :

1-  به  صورت فوری و موثر نظم  و امنیت را در منطقه برقرار سازد؛

2 -  به جبران خساره به مصدومین حوادث ،  بازسازی مناطق تخریب شده  و کومک به اسکان بیجا شده گان بپردازد؛

3 - عوامل حوادث را شناسایی  و به پنجه قانون بسپارد؛

4 - مراجع قضایی در مورد جنبه های حقوقی و اعتبار اسناد در مورد چراگاه ها بررسی همه جانبه به عمل آورده و نتایج روند قضایی را به سمع طرفین دعوا و ذهنیت عامه کشور برسانند؛

4 - یک کمیسیون با صلاحیت ملی متشکل از  شخصیت های کاردان، صاحب اعتبار و با صلاحیت را جهت مطالعه و تدوین راه حل بنیادی مسایل مربوطه توظیف نماید؛

5 - راه حل پیشنهادی کمیسیون فوق الذکر با فرمان تقنینی رییس جمهور قانونی گردیده و پلان تدابیری مشخص و زمانبندی شده برای تحقق فوری آن توسط یک کمیته دولتی که توسط شخص رییس جمهور ریاست شود، طرح و به منصه اجرا گذاشته شود ؛ طوری که سال آینده زمینه یی برای چنین حوادث باقی نماند.

همچنان ما از همه جوانب قضیه تقاضا می نماییم تا با مسایل با خونسردی ، دورنگری و با درنظرداشت ارجحیت منافع و مصالح علیای ملی برخورد نموده و اجازه ندهند تا به این حادثه سطح محلی میان روستانشینان و کوچی ها، جنبه قومی داده شده و نیات شوم دشمنان افغانستان برای افروختن آتش برخوردهای قومی ، مذهبی و زبانی و نابود ساختن خانه مشترک افغان ها برآورده گردد.

امضا کننده گان*:

دکتور اکرم عثمان

پوهاند دکتور مجاور احمد زیار

پوهاند علی محمد زهما

آصف آهنگ

کانديدای اکادميسين محمد اعظم سيستانی

پوهاند شاه علی اکبر شهرستانی

پوهاند دکتور عنایت الله شهرانی

قسیم اخگر

سنجر سهیل

مسعود راحل

حمزه واعظی

حسین مبلغ

دستگیر روشنیالی

داوود سرخوش

پروفیسور دکتور ماهره هارونی رشیدی

دکتور حمیرا نکهت دستگیرزاده

اکبر کرگر

وفا سمندر

دهقان زهما

محمد آصف سلطان زاده

دکتور داور نادی

خالد هادی حیدری

سمیع رفیع صافی

سخیداد هاتف

آصف بره کی

ضیا آتش افضلی

شکرالله شیون

حامد یوسف نظری

حامد عبیدی

محمد آصف الم

عبدالفتاح سکندری

محمد صفر خواریکښ

هادی ابوی

قسیم عثمانی

میر عبدالواحد سادات

محمد مسعود سکندری

محمد نسیم صدیقی

محمد انور دلسوز

خلیل الله سکندری

سلیمان روشندل

سلیمان شاه نوری

فرید برهان

تمیم ابوی

نصیر سهام

نعمت الله ترکانی

حسین پویا

عبدالواحد رفیعی

ظاهر اطهری

واسع محسن

نورمحمد غفوری

حسین اندریاس

یما ناشر یکمنش

حکیم نعیم

دستگیر صادقی

یعقوب ابراهیمی

سعید نجات

حمید احمد یعقوبی

حامد شفايي

فاروق فردا

پوهنمل محمود نظری

حضرت وهریز

نیلاب موج سلام

ظاهر جمشیدی

شکیب سالک

امیلیا سپارتک

ظاهر تایمن

محمد رضا فرزام

حسین ساعی

آشا ابوی

زبیر ابوی

رحمت الله بیژنپور

نجیب الله یزدان

دکتور طاهر شاران

دکتورهمایون مروت

خدیجه عباسی

سهیلا حیدری

عبدالفتاح غفوری

فضل الرحیم رحیم

ملک شفیعی

رحمان عالمی

احسان احسانی

نبی قانع زاده

سلطانعلی کشتمند

حسن علی طیب

محمد رفیق رجا

فرشته بیگم ضیایی

نادیه فضل

بصیر هلمندی

صديق کاوون "توفاني"

محمد رضایی

امین آرمان

خلیل زمر

عزیز زاهدی

علی پیام

دوکتور عبدالله شیرزاد

ابوالقاسم جاوید

سید نادر احمدی

دوکتور جعفر مهدوی

فرید خروش

محمد جواد خاوری

دوکتور اسدالله زیرک

فریده زیرک

نبی خلیلی

حسن مالستانی

دوکتور صمد مرادی

علی ناطقی

حبیب پیمان

احد بهادری

لیلا آرزو

نور اکبر پایش

دکتور واسع خاکستر

عارف سحر

عید محمد عزیزپور

همایون هیرمند

زکریا رحیمی

سید خداداد فطرت

دوکتور همت فاریابی

همایون سرخابی

دوکتور صادق باقری

دوکتور حسن حسینی اخلاق

دوکتور لطیف نظری

دوکتور حسن قوباش تالقانی

حسن رضایی

 محمدعلي دانش

عبدالحسين فياضي

منيره دانش

محمد غزنوي پويا

عارف پژمان

فروغ کریمی

حمید عبیدی

 

یادداشت:

* تقدم و تأخر نام ها بر اساس تاریخ مندرج در پیام های تاییدی تنظیم شده است

** نام همه کسانی که اعلامیه را تایید نموده اند،  بدون استثنا درج فهرست گردیده است

 

 

نشانی تماس:

حمید عبیدی

afghanasamai@aol.com

Tel.: 0049 2161 460153

Fax: 0049 2161 460153

 

Mobil : 0049 1789149440

 

Voicerecorder : 0049 2161 460153