به جنايت در حق تاريخ و فرهنگ نبايد اجازه داد

اعلاميهء فرهنگيان افغانستان


" امارت اسلامي طالبان" به تاريخ ( 10 ) مارچ 2001علناً تاييد نمود كه " فرمان " مورخ (26 ) فبروري 2001 ملا محمد عمر ، در مورد تخريب پيكره هاي بودا در باميان و ساير مجسمه ها در افغانستان را عملاً تطبيق نموده و اين آثار را تخريب و نابود كرده است .


ما امضا كننده گان اعلاميهء زير ، اين فاجعهء بزرگ و جبران ناپذير را كه به رغم اعتراض گستردهء شخصيتها و محافل علمي ، ادبي ، هنري و فرهنگي افغانستان و با ناديده گرفتن تقاضاهاي بين المللي ، به وقوع پيوست ، جنايت نابخشودني در حق تاريخ و فرهنگ خويش ميدانيم.
- با درك اين كه بسياري اين آثار به يك دوران طلايي تاريخ سرزمين و منطقهء ما تعلق داشتند و بنابر قدامت ، زيبايي و ظرافت هنري و منحصر به فرد بودن و نيز به خاطر اهميت بزرگ براي مطالعهء تاريخ ، داراي ارزش غير قابل محاسبه بودند و جزو افتخارات تاريخي و فرهنگي ما و بخشي از گنجينه هاي تاريخي و فرهنگي جهاني محسوب ميشدند؛
- با توجه به اين كه نابودي اين آثار نه تنها هيچگونه توجيه اسلامي ندارد ، بل از آنجا كه باعث مخدوش ساختن ذهنيت جهاني در مورد اسلام و مسلمانان گرديدهء عمل مخالف با اسلام محسوب ميگردد ؛
- با نگراني از اين كه ساير آثار و ميراثهاي تاريخي و فرهنگي افغانستان از جمله آثار و ميراثهاي دورهء اسلامي نيز از خطر نابودي عمدي مصوون نيستند ؛
- با درك اين كه هويت ما به مثابهء يك ملت و يك كشور ، در طول تاريخ شكل گرفته است و آثار و ميراث هاي تاريخي و فرهــنگي هر دورهء تاريخ سرزمين ما ، وثيقه هاي معتبر اين هويت به شمار ميروند ؛
- با فهم اين كه هويت ملي ، يكي از پايه هاي بنيادي موجوديت ملي ما و استقلال سياسي افغانستان است ؛
- با توجه به نتايج و پيامدهاي اين فاجعهء بزرگ و مخاطرات ناشي از آن براي تاريخ ، فرهنگ ، هويت و موجوديت ملي ما ؛
- با در نظر داشت اين كه اين آثار براي بوداييان جهان از لحاظ مذهبي نيز با ارزش و داراي تقدس بودند و نابودي آنها عواطف آنان را سخت جريحه دار ساخته است ؛
ما به حكم خرد و وجدان انساني و متكي به منافع و مصالح علياي كشور ، ارزشهاي ملي و ارزشهاي عموم بشري و با احساس مسووليت در برابر تاريخ ، فرهنگ و سرنوشت ملي و تاريخ و فرهنگ جهاني، مراتب آتي را اعلام ميداريم :
1- صرف نظر از اين كه عاملين فاجعه بر نتايج و پيامدهاي عمل خود وقوف داشته باشند و يا نه ، تخريب و نابودكردن آثار تاريخي و فرهنگي ، نه تنها يك جنايت نابخشودني در حق تاريخ و فرهنگ است ، بل مخاطرات بنيادبرافگني را متوجه آيندهء فرهنگ و هويت ملي ما ساخته است ؛
2- فاجعهء اخير نميتواند بر عمل غير مسوءلانهء بيجا سازي موزيم كابل كه طي آن شماري از آثار باستاني ظريف صدمه ديدند و به خصوص بر فاجعه هاي قبلي نابودي سازي عمدي موزيم روباز هده و تاراج و چپاول آرشيف ملي و موزيم ملي افغانستان در زمان حكومت هاي قبلي ( به ويژه در زمان حكومت تنظيم سالاران در كابل ) ، پردهء فراموشي و اغماض بيفگند؛
3- متأسفانه ما بخش مهمي از ارزشهاي بي بديل و غير قابل احيا را از دست داديم. اكنون كاري كه كرده ميتوانيم ، آن است تا با مساعي مشترك و گستردهء همه افغانهاي آگاه و وطندوست به رفع و دفع مخاطرات ناشي از آن بكوشيم و از تكرار همچو فاجعه ها جلوگيري نماييم. ما با صراحت اعلام ميداريم كه دزدي ، نابود سازي و به خصوص نابود سازي عمدي و پلان شدهء آثار و ميراث هاي تاريخي و فرهنگي ما ، در هر زمان و از سوي هر كسي كه صورت پذيرفته باشد و يا در آينده صورت بپذيرد ، جنايت غير قابل بخشايش است و مسببين همچو اعمال كه نخواهند توانست از محاكمهء تاريخ فرار كنند ، نبايد فرصت آن را هم بيابند تا از بازخواست قانون و عدالت نيز بگريزند ؛
4- به نظر ما براي جلوگيري از جنايت عليه ء آثار و ميراثهاي تاريخي و فرهنگي ، ايجاد يك كنوانسيون جهاني و تشكيل يك محكمهء اقتضايي ( ادهوك ) بين المللي براي تعقيب و مجازات مرتكبين همچو جنايت ها يك امر ضروري است ؛
5- ما از مراجع معتبر و با صلاحيت بين المللي قاطعانه ميخواهيم تا براي نجات و نگهداشت آن آثار تاريخي و فرهنگي افغانستان كه معروض به خطر نابودي اند ، اقدامات عاجل و موءثر اتخاذ نمايند و فرصت ندهند تا تاريخ ستيزان به جنايت هاي ديگري از اين گونه دست يازند؛
6- ما از نام مردم افغانستان ، مراتب تأثر عميق خود را به بوداييان جهان ، كه اين فاجعه عواطف آنان را سخت جريحه دار ساخته است ، ابراز مينماييم ؛
در اين ميان تنها نكتهء اميد بخش ، واكنش آميخته با خشم و اعتراض گسترده يي است كه شخصيتها و محافل گوناگون افغاني در برابر اين فاجعه از خود نشان دادند. در واقع پس از ساليان زياد ، براي اولين بار است كه روشنفكران ، فرهنگيان و درسخوانده گان افغان ، در قبال يك قضيهء حايز اهميت اساسي ، موضعگيريهاي نزديك ، مشابه و در بسا موارد همسان اتخاذ مي نمايند. به نظر ما بايد كوشيد تا اين روحيهء مثبت را كه نشانهء تبارز همبسته گي و وحدت ملي ميان اقشار آگاه جامعهء افغاني ميباشد ، حفظ كرده و در راه گسترش و تعميق آن سعي همه جانبه نمود. ما باور داريم كه گسترش اين روند ميتواند براي آيندهء بهتر راهگشا باشد. به تاءسي از همين نيت و اراده است كه ما در پاسخ به فراخوان مجلهء آسمايي ، به دنبال اعلاميه هاي جداگانهء قبلي ، اين اعلاميه را مشتركاً صادر كرديم تا از يكسو زنگ هوشدار را در مورد نتايج و پيامدهاي اين فاجعه براي منافع و بقاي ملي به صدا درآوريم و از سوي ديگر به تبارز تازه و اميد بخش روحيهء همبسته گي و يكدلي در حد توان قوت ببخشيم.


فهرست كامل نام امضا كننده گان اعلاميه

جمهوري اتحادي آلمان

زلمي هيواد مل ، لطيف ناظمي ، غوث خيبري ، عبدالله برشنا ، ظاهر هويدا ، حميدالله عبيدي ، دكتور خوشال روهي ، دكتور حشمت حسيني ، پروين مجروح علي ، دكتور عبدالله علي ، رشاد وسا ، يما ناشر يكمنش ، نصير مهرين ، توكل هروي ، خليل الله ناظم باختري ، مسعود راحل ، مير محمد صديق ، دكتور سيد حبيب ، مسعود فاراني ، عبيدالله نويد ، عبدالرحيم همايون ثمر ، عمربرهنه معصوم ، حيات الله حياتي ، رشاد فيروز ، بلقيس تمنا ، حميرا محمود ثمر ، رتبيل شامل آهنگ ، دكتور سيد مسعود خلوتي ، مستوره هاشمي ، كاوه ( شفق ) آهنگ ، نصير القاس ، فاضل عازم ،كريم روهينا ، نسيمه سپارتاك شيرزوي ، صابر شيرزوي ، اسماعيل فرمان ،محمد نبي محمد ، اجمل منگل ، عبيدالله منگل ، احمد شكيب ولي ، خليل رسولي ، جمال رحمن ، علي گل پيوند ، عبدالوهاب سرتير ، ميراسماعيل مسرور نجيمي ، عبدالواحد نظري ، محمد حسن هيبت ، زهره يوسفي ، خاطره يوسفي ، شريف فقيرزاده ،
فرانسه
رهنورد زرياب ، سپوژمي زرياب ، پوهاند دكتور احسان روستامل ، اسدالله آسمايي ، لطيف پدرام، شكرالله شيون ، عزيز پاييز ، ظفر پيمان ،
هاليند
ليلا صراحت روشني ، حميرا نكهت دستگيرزاده ، ثريا واحدي ، افضل تكور ، احد عزيز زاده ، قادر مرادي ، ظاهر مرادي ، فروغ كريمي ، رحمت الله حـءواكمن ، ولي محمد مندوزي ، ستوري منگل ، ذبيح الله انيل ،
بلجيم
عصمت الله ،
ناروي
انعام واك ،
سويدن
دكتور اكرم عثمان ، كانديد اكادميسين اعظم سيستاني ،
دنمارك
دكتور سميع حامد، يوسف هيواد دوست ،
انگلستان
پوهاند دكتور عبدالاحمد جاويد ، پوهاند دكتور مجاوراحمد زيار ، سكينه زيار ، پوهنمل هارون يوسفي ، اكبر كرگر ، نعيم جنبش ، غلام محمد زرملوال ، حنبف بكتاش ، داكتر وارث وزيري ، داكتر نوا بنگش ، داكتر وارث پانيزي ، سيد حسين هاشمي ، علي زمان يوسفزي ، عزت الله اخترزي ، فقير ميوند ، آصف خرمي ، زرغونه رسا ، زبيده سكندري ، سيما غني ،
ايالات متحدهء امريكا
امان الله حيدر زاد ، پروفسور دكتور عنايت الله شهراني ، پوهاند دكتور محمد رحيم الهام ، سيد طيب جواد ، محمد امين واكمن ، جنيد شريف ، دكتور ماهره رشيدي هاروني ، لطيف جان بابي ، دكتور يوسف برجيس ، رازق فاني ، دكتور رضوي غزنوي ، بهار سعيد الحان ، نيپتون رووفي ، فتانه جهانگير ، كبير هويدا ،
كانادا
كبري مظهري ، مريم محبوب ، زلمي بابا كوهي ، شريفه شريف ، آصف آهنگ ، فايقه جواد ژمي ، پروين پژواك ، عبدالله نوابي ( شادكام ) ، هنگامه سرور ، ويس سرور ، سيما ترانه ، كليوال شينواري ، هژبر شينواري ، دكتور زهره هاتف ، خورشيد عطايي ،الهه هاتف ،انيسه فريور روستايي ،يحيي رحماني ، سيما ،نيلاب پژواك ، عنايت شريف ، اسماعيل شريف ، نوذر الياس ، ميرويس موج ، داوءودشاه صبا ، جاويد خاطر ، فاطمه اختر ، حنيفه روستايي ، علي شاه احمدي عباب ، ضياء احمد افضلي ، عتيق حميدي ، داكتر قادر پوپل ، هيلي پوپل ،
استراليا
دكتور نعيم فرحان ، جلال نوراني ،
روسيه
حضرت وهريز ، وكيل نشاءت ، صبور شعيب ، پرويز آرزو ، دكتور عبدالقدير روستا ، فريدون وهريز ،
هندوستان
پروفيسور عبدالخالق رشيد ،
ايران
سيد ابوطالب مظفري ، جواد خاوري ، محمدكاظم كاظمي ، شريف سعيدي ، علي پيام ، سيداسحاق شجاعي ، قنبرعلي تابش ، محمد بشير رحيمي ، محمد اسحق فياض ، سعادت ملوك تابش ، عبدالغفور آرزو ، محمد حسين محمدي ، سيد فضل الله قدسي ، تقي واحدي ، محمد رفيع جنيد ، شهباز ايرج ، اسماعيل برهان ، سيد نادر احمدي ،
بلغاريا
رازق رويين،
پاكستان
بـيش از 100 تن از شخصيتهاي فرهنگي افغان ، كه به دلايل امنيتي نامهاي شان در دفتر آسمايي محفوظ است ،
نهادها و رسانه هاي فرهنگي افغاني
اتحاديهء سرتاسري هنرمندان افغانستان ، فدراسيون سازمان هاي پناهنده گان افغان در اروپا ، جمعيت حارندوي افغانستان در اروپا ، كانون هنرمندان افغانستان در آلمان ، انجمن فرهنگي افغانستان - آلمان ، اتحاديه هنرمندان افغانستان در استراليا، شوراي سراسري افغانهاي مقيم دنمارك ، هنرمندان افغانستان در سويس ، انجمن آسمايي ، مجلهء آسمايي ، نشريهء آسمايي به زبان آلماني ( Ost-Westliches Journal ) ، راديو افغانستان دارمشتات ، تلويزيون ناي ، تلويزيون نواي افغان ، تلويزيون ارغوان ، راديو آريانا ، تلويزيون گلشن ، تلويزيون سيماي فرهنگ ، تلويزيون ‏آيينه ،
يادداشت :
* زماني كه اعلاميهء به ضميمهء شماره 17 آسمايي پخش شد ، به دليل دشواري تخنيكي در تماس سريع با همه شخصيتهاي افغاني كه در سراسر دنيا پراگنده اند ، هنوز پاسخ شماري از شخصيتها و نهادهاي فرهنگي افغاني كه نامهاي شان درج فهرست كنوني شده ، به دفتر آسمايي مواصلت ننموده بود.
* به دليل دشواري فوق الذكر ، پاي اعلاميهء هنوز هم براي امضاي آنعده از نهادها و شخصيتهاي فرهنگي كه ما تا به حال هم نتوانسته ايم با ايشان تماس مستقيم برقرار نماييم ، باز است و نامهاي شان بعداً از طريق آسمايي و ساير رسانه ها نشر خواهد شد.
***

برگرفته از شمارهء 18 -19 مجلهء آسمايی مورخ جولای 2001