از گفته های بودا بزرگوار

برگرفته از سخنان بودا ( دَمَه پَدَه)

 

3 . آناني كه مي انديشند : " او دشنامم گفت، مرا زد ، بر من چيره شد ، دار و ندارم را به تاراج برد " ، هيچگاه از كينه رهايي نمي يابند.

4.آناني كه نمي انديشند : " او دشنامم گفت ، مرا زد ، بر من چيره شد ، دار و ندارم را به تاراج برد" ،  از كينه رهايي مي يابند.

5. اين يك آيين باستاني است : هيچگاه دشمني ها با دشمني ها از ميان نمي روند ؛ دشمني ها تنها با نادشمني ها از ميان ميروند.

21. آگاهي راهي است كه به بيمرگي مي رسد و ناآگاهي راه مرگ است. آناني كه آگاه اند نمي ميرند؛ ناآگاهان زين پيش مرده اند.

35. رام كردن دل چه نيكوست كه به فرمان داشتن آن دشوار ، لرزنده و لغزنده است و به اينسو آنسو ميرود ؛ دل رام شده برنده به نيكبختي و دارندهء آن است.

51. واژه هاي خوب كه به كاربسته نمي شوند ، بي باراند ؛ همانند گلهاي زيباي پررنگي كه بي بويند.

52. واژه هاي خوب كه به كار بسته مي شوند پربار اند ؛ همانند گلهاي زيبايي كه پراز رنگ و بويند.

53. از ميرنده يي كه يك بار زاده شده بايد بسي كار نيك سرزند ؛ همچنان كه از يك دامن گل ميتوان بسي گونه تاج گل ساخت.

67. اما آن كردار ، نيك نيست كه پس از كرده شدن پشيماني به بار  آورد و بهرهء آن گريستن و چهرهء پر اشك باشد.

78. انسان نبايد با دوستان بدكنش همنشيني كند ، و نه با كسان بي مايه ؛ انسان بايد با دوستان با هنر همنشيني كند ؛ با بهترين انسانها.

92. چنان كه يافتن راه  مرغان در هوا دشوار است ، همانسان  كساني را كه اندوخته يي نيست... و در آزادي تهي و بي نشان سير مي كنند ، يافتن راه شان دشوار است.

100. آن يك واژهء با معنا كه شنيدنش آرامش آورد ، بهتر از هزاران سخن است با واژه گان بي معنا.

101.آن يك شعري كه شنيدنش آرامش آورد ، بهتر از هزاران شعر است با واژه گان بي معنا.

103. اگر كسي در نبردي هزاران بار بر هزاران نفر پيروز شود و كس ديگر تنها بر يك تن يعني بر خويشتن خويش پيروز شود ،  بزرگترين پيروزان است.

115. انسان بايد به سوي نيكي بشتابد ؛ بايد دل از بدي دور دارد. كسي كه در نيكي سستي مي ورزد ، دلش در بدي شاد است.

123. كسي كه زخمي بر دست ندارد ، ريختن زهر بر دستش اثري ندارد ، زهر  به دست بي زخم گزندي نمي رساند . كسي كه بدي نمي كند ، بدي نمي بيند.

128. همه از كيفر مي لرزند ، همه از مرگ بيم دارند ، ديگران را اگر چون خود بداني ، نه بايد خون بريزي و نه به كشتن برانگيزي.

132. با هيچكس سخن درشت مگوي تا پاسخ درشت نشنوي . سخن خشمآلوده ، به راستي ، رنج آور است ، و به تو همان مي رسد.

172. كسي كه زين پيش ناآگاه بود و اكنون آگاه است ، به جهان روشنايي مي بخشد؛ همچنان كه ماه آزاد از ابر.

183. روگرداندن از بدي ، شكوفاندن نيكي ، پاك داشتن دل ، اين است آيين بودا.

185. ناسزا نگفتن ، آزار نرساندن ، خويشتنداري هماهنگ با قوانين انجمن ، ميانه روي در خوراك ، انديشيدن و سردر گريبان خويش فروبردن ، بيداري در انديشهء برتر ، اين است آيين بوداييان.

 ***

برگرفته از شمارهء 18 -19 مجلهء آسمايی مورخ جولای 2001