دفتر ریاست جمهوری
د جمهوری ریاست دفتر
 ریاست اداره ی امور و

دارالانشای شورای وزیران

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت
کمیسیون مستقل انتخابات
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون

کتابخانهء دیجیتال افغانستان

پښتو کتابتون
کتابخانه دل آباد
وزارت امور خارجه
د افغانستان لوی سفارت برلین
سفارت های افغانی در خارج
شورای ملی
وزارت امور خارجه
وزارت عدلیه
وزارت اطلاعات و فرهنگ
وزارت داخله  
وزارت دفاع
وزارت امور زنان
وزارت صحت عامه
وزارت معارف
وزارت تحصیلات عالی
وزارت معادن
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
وزارت احیا و انکشاف دها
وزارت مالیه
وزارت اقتصاد
وزارت انکشاف شهری
وزارت مخابرات
ستره محکمه
مجموعهء کامل قوانين افغانستان
وزارت معارف
 ادارهء حمايت از سرمايه گذاری
کميسيون قانون اساسی
کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

  

مرکز معلومات در پوهنتون کابل
مجتمع جامعهء مدنی افغانستان    ACSF 
کمیته ورزشی افغان ها در اروپا
سفارت امریکا در کابل  
گاردین ـ افغانستان

afpak.foreignpolicy

Institute of Strategic Studies Islamabad -ISSI
 CNN
 BBC

صفحه مدیر مسوول آسمایی

 

نشريه هاي افغاني و  نشريه هاي ديگر 

به ارتباط  افغانستان

خبرگزاری ها ،‌ نشرات رادیویی و تلویزیونی

براي دريافت فهرست کامل سايت هاي افغاني

اينجا کليک کنيد

آسمایی

صفحه فرهنگی آسمایی

روشنگری برای رفع تبعیض جنسیتی

پښتو انترنتی خپرونۍ
آژانس اطلاعاتی باختر
 تاند
هشت صبح

افغان جرمن آنلاین

خبرگزاری زنان افغانستان
وبسایت رادیو کلید
 بینوا
فردا

گفتمان

 صبح به خیر افغانستان
شبکه ی  جامعه ی مدنی و حقوق بشر
نواندیشی
پیام آفتاب
جوانان آگاه
goodafghannews
کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان
پسرلی
پیام وطن
 نهضت آینده
کابل ناتهـ
انگاره
ټول افغان
 دعوت
 سلام فرهنګی ټولنه
افغانستان مونیتور
آزمون ملی

لیسه عالی حبیبیه

نقد و جامعه
ملالی جويا

  زنده گی

د افغان استرالیا د بشردوستانو تولنه
کوکچه پرس- سایت افغان های مقیم ترکیه

آريايی

وطندار

  زبان های افغانستان

 صفحهء رسمی علامه حبيبی
دیدگاه

 محمود طرزی

افغانلند
تاریخ افغانستان
ژورنالیست نشریهء هفته گی ایرانی
 نیلگون - نشریهء ایرانی
رادیو زمانه
روز
چراغ آزادی
 لوموند دپلماتیک
صفحه ی مهدی خلجی